English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
V E N D I M nr. 331, datë 07.10.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet transferimit të 76% të aksioneve të shoqërisë CEZ SH.A  nga shoqëria CEZ A.S. tek Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”
• lexo më tepër
Vendimi 330 date 03.10.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë nga shoqëria Ferrero International S.A të shoqërive të Oltan Group”
• lexo më tepër
Vendimi 329 date 29.09.2014
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 316, datë 23.05.2014 ”Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e transportit ndërkombëtar detar të udhëtarëve dhe automjeteve”
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• Raporti vjetor 2013-2014
• Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
• Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
   
Njoftime për shtyp
NJOFTIM PËR SHTYP
Raport- Progresi i Komisionit Europian vlerëson si të kënaqshëm progresin në fushën e antitrustit dhe përqëndrimeve

09.10.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Trans-Atlantic Petroleum Ltd  - Stream Oil & Gas Ltd

14.10.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

10.10.2014
lexo më tepër Arkivë