English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
V E N D I M nr. 343, datë 04.12.2014
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të 100% të kapitalit aksionar të Landeslease Sh.a nga Union Bank Sh.a ”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 341 , datë 27.11.2014
“Për vendosjen e një gjobe të lehtë ndaj shoqërisë “Pelikan” Sh.p.k për njoftimin jashtë afatit të përqëndrimit të realizuar me CMA CGMA Agencies Worldwide për krijimin e ndërmarrjes së pavarur CMA CGMA Albania Sh.p.k.”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr. 340 , datë 27.11.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një ndërmarrje të pavarur CMA CGM Albania Sh.p.k nga ndërmarrjet CMA CGM Agencies Worldwide dhe Pelikan Sh.p.k ”
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• Raporti vjetor 2013-2014
• Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
• Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
   
Njoftime për shtyp
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli: Union Bank Sh.a – Landeslease Sh.a

21.11.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Trans-Atlantic Petroleum Ltd  - Stream Oil & Gas Ltd

14.10.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Specialist ne Sektorin e  Analizes dhe Studimeve Kategoria e pagës III-b

27.11.2014
lexo më tepër Arkivë