English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
VENDIM nr. 322 , datë 03.07.2014
Për miratimin e Rregullores “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 321, datë 01/07/2014
“Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjes “ Rapiscan Sustems ICN”  për revokimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës  nr. 319, datë 13.06.2014  “ Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit për financimin, ngritjen dhe ...
• lexo më tepër
VENDIM nr.320, datë 24/06/2014
“Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjeve “KASTRATI” SHA dhe “KASPETROL” SHA për revokimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 315, datë 13.05.2014 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e importit, prodhimit dhe ...
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• Raporti vjetor 2013-2014
• Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
• Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
   
Njoftime për shtyp
Njoftim per shtyp-sigurimet
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për vendosjen e kushteve dhe detyrimeve ndaj shoqërive të sigurimit për rivendosjen e konkurrencës në tregun e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta

17.08.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES : “NDËRMJET DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”

08.07.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ” PER KONSULTIM PUBLIK

13.05.2014
lexo më tepër Arkivë