English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
VENDIM nr. 389, datë 14.12.2015
“Për domosdoshmërinë e marrjes së vlerësimit paraprak të Autoritetit të Konkurrencës për projekt/ligjit ““Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar””.
• lexo më tepër
VENDIM nr.388, datë 14.12.2015
“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në “Tregun e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në sistemin e shpërndarjes” dhe disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë dhe Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
• lexo më tepër
VENDIM nr.387, datë 14.12.2015
“Për disa rekomandimet në tregun e shërbimit të pajisjeve fiskale”
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• RAPORTI VJETOR 2014-2015
• Raporti vjetor 2013-2014
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• Raporti Peer Review i UNCTAD
• RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
   
Njoftime për shtyp
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  i vetëm ekskluziv EHW Sh.p.k – Olinvest S.r.l

25.01.2016
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Kastrati Sh.a / Auto Star Albania Sh.a

04.12.2015
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
Fjala e Kryetares se AK ne analizen vjetore te KLSH
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne analizen vjetore te Kontrollit te Larte te Shtetit per vitin 2015

01.02.2016
lexo më tepër Arkivë