/cases/read/id/6
18.09.2017 - Çështjet
Ky përqëndrim ka të bëjë me blerjen nga Intesa Sanpaolo S.p.A. të disa aseteve, detyrimeve dhe ...
/cases/read/id/5
18.09.2017 - Çështjet
Ky përqendrim konsiston në marrjen e kontrollit të vetëm nga Telekom Slovenia mbi kontratat me ...
/cases/read/id/4
18.09.2017 - Çështjet
Autoriteti i Konkurrencës pas hapjes së procedurës së hetimit paraprak në tregun e tregtimit të ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...