/cases/read/id/20
17.11.2017 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 480, datë 09.11.2017 vendosi të autorizojë ...
/cases/read/id/18
02.11.2017 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 479, datë 26.10.2017, në mbledhjen e tij vendosi mbylljen e ...
/news/read/id/402
23.11.2017 - Njoftime
Rasti: Përftim Kontrolli i “Banca Intesa Akcionarsko Drustvo Beograd/Procredit Bank AD Beograd”
/publications/read/id/106
20.09.2017 - Publikime
Autoriteti i Konkurrencës, së fundi, ka hartuar një broshurë informuese “Programi i ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...