Njoftim për konsultim paraprak: Në zbatim të Rregullores të Komisionit të Konkurrencës “Për zbatimin e procedurës së përqendrimit të ndërmarrjeve”, neni 6 - Konsultimi para njoftimit, ftohen ndërmarrjet/ shoqëritë tregtare të interesuara, çdo ditë të premte, nga ora 12.00-14.00, për të zhvilluar konsultimet paraprake, në ambientet e Autoritetit të Konkurrencës. Për realizimin e takimit, ju lutemi kontaktoni me sekretarinë e Autoritetit të Konkurrencës, nr.tel: +355 4 2234504.
/cases/read/id/93
12.12.2018 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 570, datë 22.11.2018 “Mbi autorizimin ...
/cases/read/id/92
05.12.2018 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 571, datë 22.11.2018 “Mbi Autorizimin e përqëndrimit të ...
/cases/read/id/91
26.11.2018 - Çështjet
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se në funksion të një konkurrence të lirë dhe efektive ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...