English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
VENDIM nr. 440 , datë 10.11.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, shitjes me shumicë dhe pakicë të produktit mjekësor “Lantus” (Insulinë)”
lexo më tepër
VENDIM nr. 439, datë 20.10.2016
Për “Disa rekomandime mbi projekt/ligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10076, datë 12.02.2009, "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit", të ridërguar.
lexo më tepër
VENDIM nr.438 , datë 05.10.2016
“Mbi disa rekomandime dhe mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit”
lexo më tepër