English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
VENDIM Nr.304 , datë 27.01.2014
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 292, datë 16.09.2013 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, prodhimit dhe shitjes me shumicë të karburanteve për kufizime të mundshme të konkurrencës”
lexo më tepër
V E N D I M Nr. 302, datë 14.01.2014
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun  e importit, prodhimit dhe shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të duhanit."
lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a
lexo më tepër