English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
VENDIM nr. 432 , datë 14.09.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport””
lexo më tepër
V E N D I M nr.431 , datë 14.09.2016
Mbi  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurokontakt Sh.p.k  të 100% të kapitalit të shoqërisë Lion Real Estate Albania Sh.p.k”
lexo më tepër
VENDIM nr. 430, datë 7.09.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme)”
lexo më tepër