English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
Njoftim per shtyp. Miratimi i Rregullores: “Mbi procedurat e angazhimeve”
Miratimi i Rregullores:  “Mbi procedurat e angazhimeve”
lexo më tepër
V E N D I M nr.436, datë 27.09.2016
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 428, datë 27.07.2016 “Për përjashtimin individual nga ndalimi të Marrëveshjes -Tip  “DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
lexo më tepër
V E N D I M nr.435, datë 21.09.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme)”
lexo më tepër