English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
V E N D I M Nr. 427 , datë 20.07.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Novamatic Gaming Industries GmbH të 100% të kapitalit të shoqërisë Albanisch Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H”
lexo më tepër
V E N D I M nr.426, datë 20.07.2016
Mbi  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurosig SH.A  të shoqërisë Insig SH.A”
lexo më tepër
V E N D I M Nr.425 , datë 14.07.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të tërthortë të shoqërisë A4 Holding S.p.A nga Abertis Infraestructuras S.A”
lexo më tepër