English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
V E N D I M nr. 331, datë 07.10.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet transferimit të 76% të aksioneve të shoqërisë CEZ SH.A  nga shoqëria CEZ A.S. tek Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”
lexo më tepër
Vendimi 330 date 03.10.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë nga shoqëria Ferrero International S.A të shoqërive të Oltan Group”
lexo më tepër
Vendimi 329 date 29.09.2014
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 316, datë 23.05.2014 ”Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e transportit ndërkombëtar detar të udhëtarëve dhe automjeteve”
lexo më tepër