English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Joint  Venture    Pelikan Sh.p.k – CMA CGM Agencies Worldwide - CMA CGM Albania Sh.p.k
lexo më tepër
V E N D I M nr. 331, datë 07.10.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet transferimit të 76% të aksioneve të shoqërisë CEZ SH.A  nga shoqëria CEZ A.S. tek Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”
lexo më tepër
Vendimi 330 date 03.10.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë nga shoqëria Ferrero International S.A të shoqërive të Oltan Group”
lexo më tepër