English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
V E N D I M nr. 343, datë 04.12.2014
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të 100% të kapitalit aksionar të Landeslease Sh.a nga Union Bank Sh.a ”
lexo më tepër
V E N D I M nr. 341 , datë 27.11.2014
“Për vendosjen e një gjobe të lehtë ndaj shoqërisë “Pelikan” Sh.p.k për njoftimin jashtë afatit të përqëndrimit të realizuar me CMA CGMA Agencies Worldwide për krijimin e ndërmarrjes së pavarur CMA CGMA Albania Sh.p.k.”
lexo më tepër
V E N D I M Nr. 340 , datë 27.11.2014
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një ndërmarrje të pavarur CMA CGM Albania Sh.p.k nga ndërmarrjet CMA CGM Agencies Worldwide dhe Pelikan Sh.p.k ”
lexo më tepër