Vendimet
Vendim nr. 469, datë 11.07.2017
Për rekomandime në lidhje me çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror, Albgaz SH.A”