Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Raport mbi Politikën e Konkurrencës 2018: Raport nga Komisioni në Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve
Raporti mbi politikën e konkurrencës, i publikuar çdo vit, jep informacion të detajuar mbi iniciativat më të rëndësishme politike dhe legjislative dhe mbi vendimet e miratuara nga Komisioni Evropian në zbatim të ligjit të BE-së për konkurrencën gjatë vitit të kaluar. Raporti përbëhet nga dy dokumente: një Komunikatë nga Komisioni (prej vitit 2013 i disponueshëm në 23 gjuhë) dhe Dokumenti i Punës i Stafit të Komisionit i cili përshkruan zhvillimet në mënyrë më të detajuar (i disponueshëm në anglisht, frengjisht dhe gjermanisht).

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html