Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Përmbledhje përqendrimesh të konkurrencës: Përmbledhje përqendrimesh të konkurrencës – Botimi 1– Korrik 2019
Në këtë botim do të gjeni të publikuara disa raste përqëndrimesh të Komisionit Evropian, si më poshtë:

Rasti Apple/Shazam
Apple/Shazam përbën rastin më të fundit ku Komisioni ka kryer një vlerësim gjithëpërfshirës të çështjeve të lidhura me të dhënat në fushën e kontrollit të përqendrimeve.

Rasti Praxair/Linde
Pas një hetimi të thelluar, Komisioni ka qartësuar bashkimin midis Praxair dhe Linde, dy nga katër furnizuesit më të mëdhenj të gazit në mbarë botën. Qartësimi iu nënshtrua diversifikimit të një pakete të gjerë mjetesh juridike.

Rasti Tronox/Cristal
Pas një hetimi të thelluar, Komisioni ka qartësuar ,sipas kushteve, blerjen e Cristal nga Tronox, të dy furnizues kryesorë të pigmentit të dioksidit të titanit. Me qëllim të korrigjimit të shqetësimeve të ngritura nga kjo blerje, palët u zotuan të ulnin gradën e pigmentit të Tronox të shitur në këtë treg.

Rasti Daimler/BMW/Car Sharing JV
Komisioni Evropian vlerëson përdorimin e përbashkët të makinave (pa shofer), qasjen për herë të parë në tregjet e aplikacioneve të integruara dhe qartëson ,sipas kushteve, përdorimin e përbashkët të Daimler/BMW/Car Sharing JV.

https://ec.europa.eu/competition/publications/kdal19001enn.pdf