Të reja
Saktësim nga Autoriteti i Konkurrencës nisur nga publikimet në media lidhur me furnizimin e avionëve me karburant.
Njoftim mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
Në datat 11-13 Korrik 2018, në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD) në Gjenevë, është duke u zhvilluar takimi i 17’ i Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e Konkurrencës, grup ...
Udhëzim Nr. 1, datë 25.06.2018 “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 509, datë 02.05.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta, për produktin TPL e brendshme”
Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes EKMA Albania SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.529, datë 25.06.2018 autorizoi përqëndrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të ...
Mbi  ndryshimin e kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina
Për dhënien e disa rekomandimeve për Autoritetin e Mediave Audiovizive
“Inspektor” në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve, Kategoria e pagës III-a
Autoriteti i Konkurrencës, i përzgjedhur nga OECD-GVH/RCC, si vendi pritës për organizimin e Seminarit "Për kontrollin e Përqendrimeve" në të cilin do të diskutohet kontrolli i përqendrimeve në zbatim të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ...
Me vendimin nr. 526, datë 14.06.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit Paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë”, Komisioni i Konkurrencës vendosi hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e ndërmjetësimit në ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin Nr. 524, Datë 14.06.2018 autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK” autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING ...
Me vendimin nr.527, datë 14.06.2018 “Për dhënie rekomandimi Entit Rregullator të Energjisë lidhur me kontratën tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE dhe PPE” Komisioni i Konkurrencës vendosi t’i rekomandojë Entit Rregullator të Energjisë, si vijon:
Me vendimin nr. 525, datë 14.06.2018 “Për mbylljen e hetimit paraprak në tregun e transportit ajror të pasagjerëve ndaj ndërmarrjes Austrian Airlines dhe dhënien e disa rekomandimeve”, Autoriteti i Konkurrencës midis të tjerash i rekomandoi ndërmarrjes Austrian Airlines si ndërmarrje me ...