Memorandume Mirëkuptimi brenda vendit
Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës
Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Autoriteti i Mediave Audiovizive
Autoriteti i Aviacionit Civil
Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave
Agjensia e Prokurimeve Publike
Enti Rregullator i Energjisë
Enti Rregullator i Ujit
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
nga